Z-17-037085 Gemeente Stadskanaal, vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’

Publicatiedatum:
woensdag 12 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-17-037085 Gemeente Stadskanaal, vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’

Logo Stadskanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad op 3 februari 2020 het facetbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’ ten opzichte van het ontwerp facetbestemmingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld. Met het facetbestemmingsplan wordt de geluidszone van het bedrijvenpark Zuid Groningen aangepast om zo bedrijfsvestiging op het bedrijventerrein mogelijk te maken. Het bedrijventerrein ‘Zuid Groningen’ ligt in de gemeente Westerwolde.

Waar kunt u het facetbestemmingsplan inzien?

Het facetbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het bestemmingsplan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.BP1503-vs01 en op http://www.stadskanaal.nl/.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. de Heer (0599 631 631).