Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

Publicatiedatum:
maandag 27 januari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

 

Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens de artikelen 2.21, 2.22 en 2.60 van de Wet basisregistratie personen en zijn vanaf de datum van het besluit dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

 

Naam

Geboorte-

datum

Datum besluit

Uitschrijving naar

D.G. Butselaar

26-11-2000

24-01-2020

Land onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met het team burgerzaken van de gemeente Stadskanaal via gemeente@stadskanaal.nl of telefoonnummer 0599 631 631.

 

Waarom deze bekendmaking

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.

 

Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnengekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking "ambtshalve uitschrijving" te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

 

Bezwaar

Op grond van de Awb kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan een dag na de datum van deze publicatie.

 

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

  • uw naam, adres, datum en handtekening;

  • de datum en een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van dit besluit vermelden of een kopie meesturen);

  • de reden waarom u bezwaar maakt.

 

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.

Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van de AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Stadskanaal, 24 januari 2020

Namens burgemeester en wethouder,

Mevrouw T. Lonnee

medewerker afdeling Dienstverlening