Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013

Publicatiedatum:
vrijdag 27 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijziging Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013 (Z-19-059883)

 

 

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de mogelijkheid om op grond van artikel 2, tweede lid onderdeel a van de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013 de branches waar Bibob onderzoeken dienen plaats te hebben uit te breiden;

 

gelet op de wens om de branches waarbij een Bibob onderzoek dient plaats te hebben actueel te houden;

 

gelezen de brief van het RIEC van 19 september 2018;

 

mede gelet op artikel 7 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

 

b e s l u i t :

 

A.

Artikel 2, tweede lid onderdeel a van de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013 na het onderdeel sportscholen een nieuw onderdeel in te voegen luidende “aanleg en exploitatie van wind- en zonneparken”

Zodat het onderdeel van dat artikel komt te luiden:

 • 2.

  Uitvoering van de Bibob-toets vindt bij onderstaande aanvragen voor een beschikking in beginsel plaats als zij vallen onder de daartoe aangewezen branche en/of gebied en de daarbij geldende risico-indicatoren:

  • a.

   Omgevingsvergunning bouwactiviteit

   De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit). De toepassing blijft beperkt tot de aanvragen met een bouwsom hoger dan €500.000,00, exclusief btw behalve de aanvragen die vallen onder de hieronder genoemde risicobranches en/of risicogebieden met uitzondering van de aanvragen omtrent de gebruikersfunctie woonfunctie: eengezinswoningen en bestemd eigen bewoning.

   Als risicobranches worden aangemerkt:

   • inrichtingen die actief zijn in de bewerking, verwerking en/of opslag van afvalstoffen;

   • kamerverhuurbedrijven, hotels, logies (de verhuur van onzelfstandige woningen, zoals kamers en etages met gedeelde voorzieningen in woongebouwen);

   • massagesalons;

   • vastgoedbedrijven (bedrijven/personen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het aan- en verkopen van, beleggen in, exploiteren van/en de handel in onroerend goed);

   • inrichtingen waar vuurwerk wordt opgeslagen, of anderszins actief zijn in de vuurwerkbranche;

   • autoverkoop- en verhuurbedrijven en autosloperijen/demontagebedrijven;

   • smart-, head- en growshops;

   • inrichtingen die actief zijn in bodemsanering en grondverzet, inclusief grondbanken;

   • belwinkels, internetcafés;

   • sportscholen;

   • aanleg en exploitatie van wind- en zonneparken;

   • branches die een sterke relatie hebben met bovenstaande branches (bijvoorbeeld wonen boven bordelen).

 • De burgemeester kan de bovengenoemde risicobranches en/of gebieden bij afzonderlijk besluit uitbreiden of inkrimpen.

  Er zijn binnen de gemeente Stadskanaal geen gebieden benoemd als risicogebied.

  De Bibob-toets zal niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:

  • overheidsinstanties;

  • semioverheidsinstanties;

  • toegelaten woning(bouw)corporaties; (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform het Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning);

  • door het college van burgemeester en wethouders bij (specifiek) besluit aangewezen aanvragers (bijvoorbeeld PPS constructies van particuliere ondernemingen en overheid).

 

B.

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 17 december 2019

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester