Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015

Publicatiedatum:
vrijdag 29 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015 (Z-19-058926/D/19/157473)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2019, nr. Z-19-058926/D/19/157473;

 

gelet op de wens en noodzaak om de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015 in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen inzake het abonnementstarief;

 

b e s l u i t :

 

 

 

Onderdeel 1.

de definitie bij het onderdeel ‘bijdrage’ van artikel 1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015 te wijzigen, zodat het artikel komt te luiden:

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met een beperking en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare producten;

 • -

  andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  bijdrage: bijdrage als bedoeld in de artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet;

 • -

  gesprek: gesprek in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid van de wet;

 • -

  hulpvraag: behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet;

 • -

  melding: melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid van de wet;

 • -

  PGB: Persoonsgebonden Budget als bedoeld in artikel 1.1.1 van de wet;

 • -

  Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 

lid drie van artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015 te wijzigen en na het vierde lid en nieuw vijfde lid toe te voegen, zodat het artikel komt te luiden:

 • 1.

  Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:

  • a.

   voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning, en

  • b.

   voor een maatwerkvoorziening dan wel PGB, zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruikmaakt of gedurende de periode waarvoor het PGB wordt verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.

 • 2.

  De kostprijs van een maatwerkvoorziening en PGB wordt bepaald:

  • a.

   door een aanbesteding;

  • b.

   na een consultatie in de markt, of

  • c.

   in overleg met de aanbieder.

 • 3.

  In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4b, tweede lid van de wet, worden de bijdragen door een maatwerkvoorziening of PGB door het CAK vastgesteld en geïnd.

 • 4.

  Als de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of PGB ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is verschuldigd, is de bijdrage verschuldigd door de onderhoudsplichte ouders, daaronder begrepen degene wie een op artikel 394 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

 • 5.

  Voor het recht op het gebruik van een pas voor het collectief vraagafhankelijk vervoer ( RegioTaxiPlus ) wordt de pashouder geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

 

lid 1 van artikel 12b van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015 te wijzigen, zodat het artikel komt te luiden:

 • 1.

  De kostprijs van de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning bedraagt € 25,20 per uur. De hoogte van de korting voor iedere cliënt van de doelgroep in het tweede lid bedraagt € 23,03 per uur. Inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen in aanmerking komen voor een korting, voor maximaal 105 uur op jaarbasis, op de kostprijs voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning.

  De eigen bijdrage voor een zorgperiode van één maand voor cliënten binnen deze doelgroep bedraagt, onverminderd artikel 2.1.4a, vierde lid van de wet, € 19,00. Inwoners betalen naar rato als blijkt dat niet alle uren worden afgenomen.

 • 2.

  Inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen in aanmerking komen voor een korting, voor maximaal 105 uur op jaarbasis, op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning.

 • 3.

  Een inwoner behoort tot de doelgroep wanneer hij:

  • -

   inwoner is van de gemeente Stadskanaal;

  • -

   beperkingen ondervindt in het uitvoeren van huishoudelijke taken;

  • -

   niet of onvoldoende in staat is met eigen kracht of hulp uit zijn sociale netwerk zijn huis schoon en leefbaar te houden;

  • -

   in staat is om uit te leggen wat er moet gebeuren;

  • -

   geen aanspraak kan maken op een wettelijke voorliggende voorziening.

 • 4.

  [ vervallen ]

 • 5.

  [ vervallen ]

 • 6.

  [ vervallen ]

 • 7.

  [ vervallen ]

 • 8.

  [ vervallen ]

 • 9.

  Wanneer uit onderzoek blijkt, dat de Algemene Voorziening geen passende bijdrage is, dan kan de inwoner in aanmerking gebracht worden voor een maatwerkvoorziening.

 

Onderdeel 2.

de gewijzigde verordening in werking te laten treden op 1 januari 2020.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2019.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier

mevrouw F.T. de Jonge

voorzitter