Z-18-042008 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) "Landelijk gebied, De Vloeivelden 3" in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 21 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-18-042008 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) "Landelijk gebied, De Vloeivelden 3" in Stadskanaal

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij op 19 november 2019, met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 ͦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning "Landelijk gebied, De Vloeivelden 3" (NL.IMRO.0037.OV1605-vs01) met de bijbehorende bestanden hebben verleend, teneinde een dagrecreatieve functie mogelijk te maken.

Waar kunt u het besluit inzien?

De verleende omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 november 2019 tot en met 2 januari 2020 voor eenieder ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl. Tevens kunt u de stukken in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1605-vs01 en op https://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.html.

U wilt beroep instellen?

Beroep kan ingediend worden door:

  • 1.

    Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen;

  • 2.

    Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend;

Beroep instellen kan tijdens de termijn van terinzagelegging bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

Wanneer treed de omgevingsvergunning in werking?

De omgevingsvergunning treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer K. Karssen, 0599 631 631.