Productinformatie

Informatie voor hulpverleners - Steunpaletten

De gemeente heeft voor alle beroepskrachten in het sociaal domein een overzicht gemaakt van de hulp- en ondersteuning die zonder indicatie voor de inwoners beschikbaar is.

Algemene informatie


Preventie en vroeghulp vormen een belangrijk aspect van het landelijk en gemeentelijk beleid. Op dit moment wordt er in onze gemeente door meerdere organisaties, preventie, lichte hulp en ondersteuning aangeboden. Al deze preventieve en ondersteunende activiteiten, cursussen en trainingen zijn samengebracht in twee overzichten (Steunpaletten): één algemene, gericht op alle inwoners en één speciaal gericht op jeugd en gezin. De overzichten zijn met name bedoeld voor alle beroepskrachten in het sociaal domein. Voor de hulpvragen waarmee zij geconfronteerd worden, hebben zij hiermee de beschikking over een overzicht van al bestaande laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheden

Hoe werkt het


Er is een Steunpalet Volwassenen en een Steunpalet Jeugd & Gezin. In deze overzichten zijn de verschillende ondersteuningsmogelijkheden, waar hulpvragers naar toe geleid kunnen worden, onderverdeeld naar onderwerp en doelgroep. Per aanbod is aangegeven of dit vrij toegankelijk en direct beschikbaar is, voor welke doelgroep het bedoeld is, welk doel ermee wordt nagestreefd, wat de aanpak is en wie het uitvoert.

Wat kost het


Aan de inzet van de in de Steunpaletten opgenomen activiteiten is voor de gebruikers in veel gevallen geen of een gereduceerde bijdrage verbonden.

Wilt u meer weten


Meer informatie en advies over de Steunpaletten? Telefonisch via het Klant Contact Centrum van de gemeente: (0599) 631 631 of via e-mail