Tussenstap naar gezonde financiën

Voor het eerst in jaren is er een positieve begroting. De begroting van 2022 kent een overschot van ongeveer 1 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan een extra bijdrage van het Rijk. Of er ook genoeg geld komt voor de jaren na 2022 is nog niet zeker.

De gemeente Stadskanaal is voor haar inkomsten voor het grootste deel (ruim 80%) afhankelijk van de uitkeringen van het Rijk. Daardoor blijft onze financiële positie kwetsbaar. Zo kregen we de afgelopen jaren te weinig geld voor het uitvoeren van onze taken. Bijvoorbeeld voor jeugdzorg, Wmo en sociale werkvoorziening.

De financiële toekomst is onzeker. We weten niet wat een nieuw kabinet gaat doen en of we er nog extra taken bij krijgen. En of het Rijk ons in de komende jaren ook voldoende geld blijft geven voor die taken. Dat hangt onder andere af van de definitieve verdeling van het gemeentefonds vanaf 2023. Daardoor blijven we kwetsbaar.

Financieel verbeterplan

In 2021 heeft de gemeente, vanwege onze tekorten op de begroting, het hele jaar onder financieel toezicht gestaan. Dat betekende dat we geen extra uitgaven konden doen. We mochten alleen geld uitgeven voor het uitvoeren van onze wettelijke taken. Met de positieve begroting 2022 verandert dit.

We hebben het toezichtjaar gebruikt om onderzoeken of we zelf nog iets kunnen doen aan de verbetering van ons huishoudboekje en onze reserves. Dat is nodig om eventuele tegenvallers in de toekomst beter op te kunnen vangen. En ook om weer aan de slag te kunnen met onze ambities. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor een plan om financieel gezond te blijven. Dit plan wordt na de verkiezingen in het voorjaar aangeboden aan het nieuwe college. Zij kan hiermee aan de slag.