Jur Mellies

Jur Mellies is wethouder en tweede locoburgemeester.

Portefeuille

 • Werk en inkomen: uitvoering Participatiewet, Trainings- en Diagnosecentrum, arbeidsmarktbeleid, werkvoorzieningsschap Wedeka, inkomensvoorzieningen, armoedebestrijding en schuldhulpverlening

 • Welzijn: inclusiviteitsbeleid, buurtwerk, ouderen, algemeen maatschappelijk werk inclusief vrijwilligerswerk
 • Volksgezondheid en zorg: volksgezondheid, Refaja ziekenhuis, verslavingszorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, begeleid wonen, gehandicaptenzorg

Overlegstructuren en commissies

 • VGG Sociaal Domein
 • DB Wedeka
 • AB Wedeka
 • AB Publieke Gezondheid & Zorg
 • Stuurgroep RegioDeal namens de Pijler Werk & Inkomen
 • Coƶrdinerend wethouder Participatieraad
 • Kans voor de VeenkoloniĆ«n
 • Bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio/Werkbedrijf Werk in Zicht
 • Bestuurlijk Preventie Overleg Groningen
 • Bestuurlijk overleg Welstad en Tinten
 • Portefeuillehoudersoverleg Wmo Breed Oost-Groningen
 • DB GOA Publiek
 • DB VGG

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Alliantie van Kracht

Wijkwethouder

De wijkwethouder is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de dorps- en wijkraden en gaat regelmatig met ze in gesprek om te horen wat er speelt. 

Jur Mellies is wijkwethouder voor:

 • Mussel
 • Maarsstee
 • Cereswijk