Marc Verschuren

Wethouder Marc Verschuren is wethouder op persoonlijke titel, niet namens een partij. Verschuren is vierde locoburgemeester.

Portefeuille

 • Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Algemeen maatschappelijk werk incl. vrijwilligerswerk, Emancipatie, Vluchtelingen incl. inburgering, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Toegankelijkheidsbeleid
 • Volksgezondheid: Volksgezondheid, Refaja ziekenhuis, Verslavingszorg
 • Zorg: WMO, Begeleid wonen, Gehandicaptenzorg
 • Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning
 • Projecten: Geïntegreerde ouderenzorg als vervolg op ‘samen oud’, Beschermd wonen en opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning, Toezicht WMO & Jeugd, Binnensportaccommodaties / onderzoek Sporthal, Bestrijding eenzaamheid

Nevenwerkzaamheden

 • Lid VGG Onderwijs, Sport, Cultuur, Welzijn en Jeugdzorg
 • Lid AB Wedeka
 • Lid bestuurlijk overleg OOGO
 • Coördinerend wethouder Participatieraad
 • Lid Kans voor de Veenkoloniën
 • Lid bestuurlijk overleg Ommelander samenwerking
 • Lid bestuurlijk overleg Welstad
 • Voorzitter gezondheidscentrum Winsum
 • Voorzitter Stichting Leergeld Het Hogeland
 • Algemeen bestuurslid Stichting moedige dialoog in Groningen
 • Lid functioneringscommissie GroenLinks voor provincie Groningen

Allen onbezoldigd.

 • Lid Raad van Toezicht jeugdzorginstelling Klein Voorhout (bezoldigd)