Marc Verschuren

Wethouder Marc Verschuren is wethouder op persoonlijke titel, niet namens een partij. Verschuren is derde locoburgemeester.

Portefeuille

 • Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Algemeen maatschappelijk werk incl. vrijwilligerswerk, Emancipatie, Vluchtelingen incl. inburgering, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Toegankelijkheidsbeleid
 • Volksgezondheid: Volksgezondheid, Refaja ziekenhuis, Verslavingszorg
 • Zorg: WMO, Begeleid wonen, Gehandicaptenzorg
 • Jeugd: Jeugdzorg, Jeugdwelzijn, Passend onderwijs, Centrum Jeugd Gezin en Veiligheid.
 • Werk en Inkomen: Uitvoering Participatiewet, Trainings- en Diagnosecentra, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen.
 • Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning
 • Onderwijs: Lokaal onderwijs, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen.
 • Projecten: Geïntegreerde ouderenzorg als vervolg op ‘samen oud’, Beschermd wonen en opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning, Toezicht WMO & Jeugd, Binnensportaccommodaties/ onderzoek Sporthal, Bestrijding eenzaamheid, Commerciële werkplaatsen, Doorontwikkeling Training en Diagnose Centra, Preventie Jeugd en Gezin, Doorontwikkeling Jeugdhulp.

Nevenwerkzaamheden

 • VGG Onderwijs, Sport, Cultuur, Welzijn en Jeugdzorg, Werk en Inkomen.
 • DB/AB Wedeka
 • Algemeen Bestuur PG&Z
 • Portefeuilleoverleg Onderwijs Oost-Groningen
 • Lokaal Educatief Onderwijs en Stadskanaal Pakt Aan (LEA en SPA)
 • Bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio/Werkbedrijf Werk in Zicht
 • Stuurgroep Regio Deal
 • Bestuurlijk overleg OOGO
 • Coördinerend wethouder Participatieraad
 • Kans voor de Veenkoloniën
 • Bestuurlijk overleg Ommelander samenwerking
 • Bestuurlijk overleg Welstad

Allen onbezoldigd.