Bestemmingsplannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente één of meerdere bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

Als een bouwplan niet past binnen een bestemmingsplan, kan de gemeente de vergunning weigeren of medewerking verlenen door het doorlopen van een planologische procedure. Een planologische procedure kan bestaan uit het aanpassen van het bestemmingsplan (of een uitwerkingsplan /  wijzigingsplan) aan het ingediende bouwplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwplan. Er wordt dan gemotiveerd afgeweken van het geldende bestemmingsplan.

Onze bestemmingsplannen zijn digitaal te vinden via de landelijke website ruimtelijkeplannen

Bestemmingsplan Landelijk gebied tijdelijk alleen te raadplegen via deze website

We hebben geconstateerd dat het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ van de gemeente Stadskanaal tijdelijk niet volledig te raadplegen is op de website ruimtelijkeplannen. Daarom zetten we dit bestemmingsplan nu in pdf versie op onze website totdat het plan weer helemaal goed via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is.

Omgevingsplan

We werken momenteel aan een nieuw bestemmingsplan voor de gehele gemeente. Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage. Op de speciale webpagina's over de Omgevingsplan is meer informatie te vinden.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over het bestemmingsplan neem dan contact op met de gemeente Stadskanaal via (0599) 631 631.