Bestemmingsplannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente één of meerdere bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

Als een bouwplan niet past binnen een bestemmingsplan, kan de gemeente de vergunning weigeren of medewerking verlenen door het doorlopen van een planologische procedure. Een planologische procedure kan bestaan uit het aanpassen van het bestemmingsplan (of een uitwerkingsplan /  wijzigingsplan) aan het ingediende bouwplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwplan. Er wordt dan gemotiveerd afgeweken van het geldende bestemmingsplan.

Onze bestemmingsplannen zijn digitaal te vinden via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan Landelijk gebied tijdelijk alleen te raadplegen via deze website

We hebben geconstateerd dat het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ van de gemeente Stadskanaal tijdelijk niet volledig te raadplegen is op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarom zetten we dit bestemmingsplan nu op onze website totdat het plan weer via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is. Klik hier om het plan te raadplegen. Het betreft een pdf versie van het plan.

Als u nog vragen heeft over het bestemmingsplan neem dan contact op met de gemeente Stadskanaal via (0599) 631 631.

Omgevingswet

Vanaf 2022 komen alle regels over onze leefomgeving samen in één nieuwe wet, de Omgevingswet. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende kijk op de leefomgeving, ruimte voor lokale initiatieven en betere en snellere besluitvorming. Hiermee moet het bijvoorbeeld makkelijker worden een bouwproject te starten.

Omgevingsvisie en -plan

De gemeente moet een omgevingsvisie en een omgevingsplan opstellen. Het omgevingsplan moet de huidige bestemmingsplannen vervangen.