lijst van categorieƫn adviesrecht omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet

Publicatiedatum:
donderdag 1 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkinglijst van categorieën adviesrecht omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2022, nr. Z-22-097730/D/22/263589;

 

gelet op artikel 16,15a, lid b, onder 1 van de Omgevingswet

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  vast te stellen onderstaande lijst van categorieën adviesrecht omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet,

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking treedt.

 

Lijst categorieën adviesrecht omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet

1. Bestaande beleidskaders

Projecten die niet passen binnen de kaders van door de gemeenteraad vastgestelde nota’s, beleid of visies.

2. Wonen

Projecten voor woningen, met bijbehorende voorzieningen, die niet passen binnen een door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie.

3. Horeca en Detailhandel

Projecten voor horeca en detailhandel, met bijbehorende voorzieningen, die niet zijn gelegen binnen de bebouwde kom en die niet passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.

4. Maatschappelijke functies

Projecten voor het realiseren van bedrijfsmatige activiteiten in het landelijk gebied in de vorm van maatschappelijke functies voor zover het betreft zorgboerderijen en combinaties van zorg en wonen.

5. Bedrijven en werken

Projecten voor bedrijven, voor zover het betreft bestaande of nieuwe bedrijven buiten een bedrijventerrein met bestemming bedrijventerrein niet behorende tot milieucategorieën 1 en 2 als genoemd in de brochure VNG-bedrijvenzonering.

6. Agrarische bedrijven

Projecten voor bestaande agrarische bedrijven voor zover het betreft een uitbreiding van het bouwperceelgroter dan 2 hectare.

7. Duurzame energie

Projecten voor duurzame energievoorzieningen die niet passen binnen een door de raad vastgesteld beleidskader voor:

 • a.

  zonneparken, voor zover gelegen in de landschappelijke zone zoals opgenomen in de visie voor zonneparken;

 • b.

  windturbines, voor zover deze een ashoogte hoger dan 15 meter hebben.

8. Infrastructuur

Projecten voor nieuwe infrastructuur met uitzondering van fiets- en wandelpaden.

9. Onbebouwde gronden

Projecten voor het wijzigen van de functie van onbebouwde gronden en het bouwen van bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, en gebouwen vanaf 100 m², anders dan hierboven genoemde categorieën.

10. Monumenten (rijks-, provinciaal en gemeentelijk)

Projecten voor het bouwkundig wijzigen of het wijzigen van het gebruik van een rijksmonument, een provinciaal of gemeentelijk monument.

11. Datacenters

Projecten voor datacenters.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 november 2022.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier