Z-22-101392 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de opslag van drijfmest in een mestsilo en een foliebassin., kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, perceelnummers 2958, 2957, 792 en 831 (ged.), Noorder Kanaalweg in Musselkanaal9

Publicatiedatum:
dinsdag 11 april 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-101392 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de opslag van drijfmest in een mestsilo en een foliebassin., kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, perceelnummers 2958, 2957, 792 en 831 (ged.), Noorder Kanaalweg in Musselkanaal9

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 16 maart 2023 de volgende omgevingsvergunning is verleend:

- kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, perceelnummers 2958, 2957, 792 en 831 (ged.), Noorder Kanaalweg in Musselkanaal, de opslag van drijfmest in een mestsilo en een foliebassin..

Wat is de aanleiding?

Het opslaan van drijfmest in een mestsilo en een foliebassin

Tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit wijkt dan ook niet af van het ontwerpbesluit.

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 april 2023 tot en met 23 mei 2023 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen?

Tegen dit besluit kan binnen zes weken vanaf de dag van terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. In het beroepschrift moet duidelijk staan tegen welk besluit beroep wordt ingesteld en waarom. Verder moet het beroepschrift een datum en een ondertekening bevatten.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikking over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.