Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit wijzigingen blauwe zones (parkeerschijfzones) centrum Stadskanaal

Publicatiedatum:
dinsdag 7 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit wijzigingen blauwe zones (parkeerschijfzones) centrum Stadskanaal

Kenmerk: Z-21-093363/D/22/247844

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW);

 

Na evaluatie van de blauwe zone gebieden (parkeerschijfzones) in het centrum van Stadskanaal worden enkele wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben betrekking tot:

 • eindtijd toevoegen blauwe zone (flitsparkeren (max. 30 min)) Navolaan. Met de wijziging is de blauwe zone enkel van kracht op ma t/m vr van 09:00 uur tot 18:00 uur en op za van 09:00 uur tot 17:00 uur

 • eindtijd blauwe zone (2 h) Liliënthalplein donderdag wijzigen van 21.00h naar 18.00h;

 • uitbreiden blauwe zone (2 h) gebied Gandhiplein:

 • op ma, di, wo en vr van 09:00 uur tot 18:00 uur;

 • op do van 09:00 uur tot 20:00 uur;

 • op za van 09:00 uur tot 17:00 uur;

 • uitbreiden blauwe zone (2 h) gebied Beneluxplein:

 • op ma, di, wo en vr van 09:00 uur tot 18:00 uur;

 • op do van 09:00 uur tot 20:00 uur;

 • op za van 09:00 uur tot 17:00 uur;

 

Naast bovenstaande wijzigingen aan de blauwe zone wordt één genomen verkeersbesluit die nog niet doorgevoerd is ingetrokken:

 • het verkeersbesluit nr. Z-18-039321/D/18/105550 voor het instellen van een blauwe zone op het Generaal Maczekplein wordt ingetrokken. De huidige situatie (geen parkeerschijfzone) blijft ongewijzigd.

 

Overwegende:

 • dat het centrumgebied is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Stadskanaal;

 • dat het centrumgebied in beheer is van de gemeente Stadskanaal;

 • dat het gebied betrekking heeft tot parkeergelegenheden aan de Navolaan, Lilienthalplein, Gandhiplein, Generaal Maczekplein en Beneluxplein;

 • dat het Beneluxplein in Stadskanaal in eigendom is van Vereniging Van Eigenaars Appartementencomplex Westermarke Hoek Navolaan-Beneluxlaan, STADSKANAAL VASTGOED B.V., Hendrik Boxem, Vereniging Van Eigenaars Hoofdstraat 96-71. De eigenaren hebben, zoals artikel 23 van het BABW, de gelegenheid gehad te worden gehoord;

 • dat het hier een woon- en winkelgebied betreft waarin zowel de woon- als winkelfunctie centraal staan;

 • dat aan grondslag van deze maatregelen een evaluatie ligt, waaronder een uitgevoerd parkeeronderzoek;

 • dat in het parkeeronderzoek door ondernemers van het centrum een verzoek is gedaan voor meer parkeergelegenheid;

 • het zowel voor consumenten als ondernemers wenselijk is kort en gratis te parkeren in de omgeving van de winkels;

 • het tevens wenselijk is het parkeren op een deel van deze parkeerterreinen te laten doorstromen;

 • dit is mogelijk door het instellen van een blauwe zone voor het parkeren met een parkeerschijf;

 • dat de maatregelen het primaire doel hebben het verbeteren van de parkeersituatie in het centrum van Stadskanaal. Hierbij te denken aan beter passende tijden / gebieden van de blauwe zone regimes bij het gewenste gebruik en het verlagen van de parkeerdruk;

 • dat overleg met de korpschef van de nationale politie, zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, over deze verkeersmaatregel heeft plaatsgevonden. De politie heeft positief geadviseerd.

 • in onderstaand besluit wijzigen blauwe zones (parkeerschijfzones) centrum Stadskanaal;

 

de hierna omschreven wegen zijn gelegen binnen Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaan voor het openbaar verkeer;

 

b e s l u i t e n :

 

 • het toevoegen van het onderbord OB204p met de tekst ‘ma. t/m vr. 09.00h-18.00h, za. 09.00h-17.00h’ aan de bestaande E10-ZB-max 30 min bebording ter hoogte van de Navolaan conform bijlage 1: situatietekening;

 • het verwijderen van de bestaande onderbord OB204p tekst ‘Ma. t/m Vr. 09.00-18.00h, Do. 09.00-21.00h, Za. 09.00-17.00h’ van de bestaande E10-ZB-max 2h bord ter hoogte van het Lilienthalplein. Het op dezelfde locatie nieuw plaatsen van het onderbord OB204p met de tekst ‘Ma. t/m Vr. 09.00-18.00h, Za. 09.00-17.00h’, conform bijlage 1: situatietekening;

 • het verwijderen van de bestaande E10-ZB-max 2h / E10-ZE borden + onderbord OB204p tekst ‘Ma. t/m Vr. 09.00-18.00h, Do. 09.00-21.00h, Za. 09.00-17.00h’ en blauwe belijning ter hoogte van het Gandhiplein. Het nieuw plaatsen van de borden E10-ZB-max 2h / E10-ZE + onderbord OB204p tekst ‘Ma. t/m Vr. 09.00-18.00h, Do. 09.00-20.00h, Za. 09.00-17.00h’ en blauwe belijning conform bijlage 1: situatietekening

 • het verwijderen van de bestaande E10-ZB-max 2h / E10-ZE borden + onderborden OB204p tekst ‘Ma. t/m Vr. 09.00-18.00h, Do. 09.00-21.00h, Za. 09.00-17.00h’ en blauwe belijning ter hoogte van het Beneluxplein. Het nieuw plaatsen van de borden E10-ZB-max 2h / E10-ZE + onderborden OB204p tekst ‘Ma. t/m Vr. 09.00-18.00h, Do. 09.00-20.00h, Za. 09.00-17.00h’ en blauwe belijning conform bijlage 1: situatietekening;

 • het verwijderen van de bestaande E10-ZE bord ter hoogte van de Oude Markt. Het nieuw plaatsen van de borden E10-ZB-max 2h / E10-ZE + onderborden OB204p tekst ‘Ma. t/m Vr. 09.00-18.00h, Do. 09.00-20.00h, Za. 09.00-17.00h’ en belijning conform bijlage 2: situatietekening

 • het genomen verkeersbesluit nr. Z-18-039321/D/18/105550 voor het instellen van een blauwe zone op het Generaal Maczekplein in te trekken;

 • De maatregelen uit te voeren conform de uitvoeringsvoorschriften van het BABW / RVV 1990 en de aanbevelingen van het ASVV 2012..

 

Situatie

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Stadskanaal, 31 mei 2022

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester