Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021

Publicatiedatum:
vrijdag 26 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsBeleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking komt voor een tegemoetkoming tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

 

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende “Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021”.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

  • b.

   wet: Participatiewet;

  • c.

   inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van het inkomen van het huishouden als gevolg van de coronacrisis. Hierbij geldt dat het inkomen van het huishouden in januari 2021 tenminste 30% lager moet zijn dan het inkomen van het huishouden in januari 2020;

  • d.

   TONK: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten;

  • e.

   huishouden: huishouding waarbij één of meer natuurlijke personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen.

  • f.

   medebewoners: (pleeg)kinderen van 21 jaar en ouder van de aanvrager en zijn eventuele partner die geen studiefinanciering ontvangen en op het adres staan ingeschreven en overige bewoners van 21 jaar en ouder die op het adres van de aanvrager en zijn partner staan ingeschreven.

 

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • 1.

  die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een inkomensterugval;

 • 2.

  die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kan voldoen, en

 • 3.

  waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

 

Artikel 3 Voorwaarden TONK

 • 1.

  het college verstrekt een tegemoetkoming TONK aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval.

 • 2.

  het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag ontvangt.

 • 3.

  het college verstrekt geen tegemoetkoming indien het vermogen van het huishouden meer bedraagt dan € 31.340,00.

 • 4.

  het besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015 is niet van toepassing op aanvragen TONK.

 

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

 • 1.

  De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

  • a.

   kosten van huur;

  • b.

   kosten van de hypotheek voor de woning;

  • c.

   kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning

 • 2.

  Bij de berekening van de hoogte van de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan wordt standaard een bedrag afgetrokken van € 573,00 per maand per huishouden.

 

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend.

 • 2.

  De peilmaand voor de beoordeling van de aanvraag betreft januari 2021.

 • 3.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van het huishouden van de maand januari 2020 en januari 2021;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van het huishouden van de maand januari 2021 en

  • c.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van het huishouden van de maand januari 2021.

 • 4.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021.

 

Artikel 6 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

 

Artikel 7 Maximale hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten.

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 2.500,00 per huishouden.

 

Artikel 8 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit een uitkering;

 • c.

  inkomen uit verhuur; en

 • d.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

 

Artikel 9 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover het huishouden beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

 

Artikel 10 draagkrachtberekening TONK

 • 1.

  Bij de verlening van TONK wordt rekening gehouden met de draagkracht(ruimte) van het huishouden op basis van inkomen.

 • 2.

  De draagkracht(ruimte) als bedoeld in het eerste lid, bedraagt 100% van het in aanmerking te nemen inkomen van de maand januari in 2021 boven 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  Voor de bepaling van het inkomen als bedoeld in het tweede lid, worden de middelen als bedoeld in artikel 31, tweede lid en artikel 33, vijfde lid, van de wet buiten beschouwing gelaten evenals het inkomen van medebewoners.

 • 4.

  Indien de draagkracht hoger is dan de kosten waarvoor TONK wordt aangevraagd, wordt er geen TONK verstrekt.

 • 5.

  Als draagkrachtperiode wordt de periode aangemerkt waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 11 Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig voor de gehele periode plaats. De uitbetaling vindt gelijktijdig plaats binnen vier weken na besluitvorming.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden inwerking één dag na bekendmaking en werken terug naar 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 augustus 2021.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021

 

 

Aldus vastgesteld op dinsdag 16 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester