Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
vrijdag 6 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 (Z-20-073703)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de wens van aanbieders van Reguliere Peuteropvang en Voorschoolse Educatie om acht uur per week reguliere peuteropvang aan te kunnen bieden;

 

mede gelet op de locatiekeuzevrijheid van ouders die gebruik maken van reguliere peuteropvang of Voorschoolse Educatievoorzieningen;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018:

 

 

 

Artikel I

 • A.

  de tekst van artikel 1, tweede lid, onder e te wijzigen zodat deze komt te luiden:

  reguliere peuterplaats: een rekeneenheid die overeenkomt met een peuterbezoek binnen de reguliere peuteropvang van maximaal ofwel 240 óf 320 uur per jaar, verdeeld over minimaal twee en maximaal drie dagdelen per week, gedurende 40 weken per jaar;

 • B.

  aan artikel 10 een derde lid toe te voegen, dat komt te luiden:

  • a.

   Mandaathouder geeft bij het verzoek om mandatering aan uit hoeveel uren een reguliere peuterplaats zoals beschreven in artikel 1, tweede lid, onder e bestaat.

  • b.

   Mandaathouder informeert ouders over de hoeveelheid uren waaruit een reguliere peuterplaats zoals beschreven in artikel 1, tweede lid, onder e bestaat.

  • c.

   Mandaathouder past op alle ouders die binnen zijn mandaat gebruik wensen te maken van de subsidiemogelijkheden hetzelfde aantal uren waaruit een reguliere peuterplaats zoals beschreven in artikel 1, tweede lid, onder e bestaat toe.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 november 2020.

Burgemeester en wethouders,

De heer G. J. van der Zanden mevrouw Y. M. van Mastrigt

Secretaris burgemeester