Z-18-043860 - Gemeente Stadskanaal Melding activiteitenbesluit vormvrije m.e.r.-beoordeling 1e Barlagenweg 13 te Onstwedde

Publicatiedatum:
woensdag 30 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Z-18-043860 - Gemeente Stadskanaal Melding activiteitenbesluit vormvrije m.e.r.-beoordeling 1e Barlagenweg 13 te Onstwedde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:

- 1e Barlagenweg 13 te Onstwedde, besluit m.e.r.-beoordeling.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een paardenhouderij aan de 1e Barlagenweg 13 te Onstwedde.

De beoogde activiteit (Het oprichten van een paardenhouderij) staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Waar kunt u het  besluit inzien?Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 31 januari 2019 tot en met 13 maart 2018 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal.

Wat is een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit?

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.

U wilt nadere informatie?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.