Algemene regelen met betrekking tot de duur van de vakantie griffie

Publicatiedatum:
vrijdag 18 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Algemene regelen met betrekking tot de duur van de vakantie griffie

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de navolgende Algemene regelen met betrekking tot de duur van de vakantie griffie.

 

Artikel 1

De duur van het vakantie verlof bij een volledige betrekking bedraagt 172,8 uur per jaar, met dien verstande dat de duur van de vakantie van de ambtenaar in 1997 en 1998 165,6 uur bedraagt.

Artikel 2

De vastgestelde duur van de vakantie wordt verhoogd:

 • a.

  voor de minderjarige ambtenaar over het kalenderjaar, waarin hij een school voor dagonderwijs heeft verlaten, alsmede over het daarop volgende kalenderjaar, met 14,4 uur en vervolgens over de kalenderjaren, waarin hij nog niet de leeftijd van 21 jaar bereikt, met 7,2 uur;

 • b.

  over het kalenderjaar, waarin de ambtenaar een diensttijd in overheidsdienst van 15, 25 of 35 jaar dan wel de leeftijd van 35, 45 of 55 jaar bereikt, alsmede over de daarop volgende jaren, met respectievelijk 14,4, 28,8 en 43,2 uur.

Artikel 3

In verband met het vervallen van twee leeftijdsverlofdagen voor ambtenaren die op of na 1 januari 1997 in dienst treden, bedraagt de verhoging van de duur van de vakantie als bedoeld in artikel 2:

 • 1.

  voor ambtenaren als bedoeld onder sub. a: 0 uur;

 • 2.

  voor ambtenaren als bedoeld onder sub. b:

  • -

   bij een diensttijd van 15 jaar dan wel een leeftijd van 35 jaar: 0 uur;

  • -

   bij een diensttijd van 25 jaar dan wel een leeftijd van 45 jaar: 14,4 uur;

  • -

   bij een diensttijd van 35 jaar dan wel een leeftijd van 55 jaar: 28,8 uur.

Artikel 4

Aan de ambtenaar wordt extra verlof verleend op Goede Vrijdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, hemelvaartsdag en voorzover deze dagen niet op een zaterdag of zondag vallen tevens op nieuwjaarsdag, Koninginnedag, 5 mei en op eerste en tweede kerstdag.

Artikel 5

 • 1.

  De ambtenaar kan een verzoek indienen tot uitbetaling van maximaal 21,6 uur leeftijdsverlof per jaar.

 • 2.

  Het verzoek daartoe dient vóór 1 november van het jaar waarop het verzoek zich richt, te zijn ingediend.

 • 3.

  De uit te betalen uren worden berekend op basis van het op 1 januari van het jaar waarop het verzoek zich richt, geldende salaris. De uitbetaling vindt plaats via de salarisadministratie met toepassing van de verplichte inhoudingen.

 • 4.

  Het verzoek kan door ons worden afgewezen indien daartegen vanuit financieel en/of organisatorisch oogpunt bezwaren bestaan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2018.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter