Participatieraad

De Participatieraad houdt zich bezig met vraagstukken rondom een aantal  specifieke aandachtsvelden:

 • Participatiewet
 • Wet op de Jeugdzorg
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • IOAZ (inkomensondersteuning oudere en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
 • IOAW (inkomensondersteuning ouderen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers).

De Participatieraad wordt in een vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke nota’s en plannen. Ook geeft zij, gevraagd maar ook ongevraagd, adviezen aan het college. Die adviezen worden voorbereid door werkgroepen met kennis over een specifiek onderwerp.

Er wordt geprobeerd om signalen van inwoners over waar beleid moet worden bijgesteld of ontwikkeld, mee te nemen. Het gaat dan niet om individuele zaken, maar dingen die verbeterd kunnen worden voor een hele doelgroep. Als u zaken heeft die u onder de aandacht wilt brengen dan kunt u mailen of schrijven (contactgegevens staan hieronder).

Werkgroepen

 • Wmo (welzijn en zorg, collectieve ziektekostenverzekering, mantelzorg)
 • Jeugd
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Schuldhulpverlening/Armoedebeleid 
 • Vervoer 
 • Wonen 
 • Toegankelijkheid 
 • Laaggeletterdheid 
 • Financiën/monitoring 
 • Communicatie
 • Verkeer
 • Eenzaamheid

Vergadering bijwonen

Elke derde woensdag van de maand is er een vergadering. De vergaderingen zijn openbaar. Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn, stuur dan een bericht naar participatieraad@stadskanaal.nl of Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal ter attentie van de Participatieraad.

Tijdens de vergaderingen worden in ieder geval de onderstaande punten besproken:

 • Mededelingen vanuit de gemeente over beleid Participatiewet
 • Mededelingen vanuit de gemeente over beleid Wmo
 • Mededelingen vanuit de gemeente over beleid Jeugdwet
 • Mededelingen vanuit de gemeente over beleid armoede en schuldhulpverlening
 • De verschillende werkgroepen

Jaarverslagen participatieraad