Prestatieafspraken wonen 2021-2025

29 december

De gemeente heeft in november 2020 samen met woningcorporaties Lefier en Woonservice, Woonzorg Nederland, en de huurdersverenigingen de Koepel en Samen Sterk, prestatieafspraken ondertekend voor 2021-2025. Belangrijks uitgangspunten voor alle partijen bij deze afspraken zijn gelijkwaardigheid en wederkerigheid. In de prestatieafspraken 2021-2025 hebben onderwerpen uit het sociaal domein een prominente plek gekregen. Om die reden heeft, naast de wethouder wonen Goziena Brongers, ook de wethouder sociaal domein Marc Verschuren de prestatieafspraken ondertekend.

Wat zijn de prestatieafspraken?

De gemeente, corporaties en huurdersverenigingen sluiten prestatieafspraken om zo uitvoering te geven aan doelen op het gebied van wonen. De afspraken zijn van ons allemaal en iedereen levert een bijdrage.

Wethouder Goziena Brongers: “Door de prestatieafspraken samen met alle partijen te maken kunnen we beter werken aan de gezamenlijk gestelde doelen op het gebied van wonen.

 “Ik vind het erg belangrijk dat in de prestatieafspraken aandacht is voor dingen als betaalbaarheid van woningen en opvang van bijzondere doelgroepen. Hiermee zetten we in op een goede leefbaarheid,” aldus wethouder Verschuren.

 

Thema’s in 2021

In 2021 zijn in ieder geval de onderwerpen in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld betaalbaarheid, vroeg signalering en huisvesting bijzondere doelgroepen. Daarnaast zijn ook de ontwikkeling van de warmtevisie en de portefeuillestrategie, zoals sloop, renovatie en nieuwbouw, belangrijke thema’s. Naast deze thema’s wordt ook uitvoering gegeven aan de andere prestatieafspraken. Mocht het nodig blijken dan kunnen tussentijds de afspraken geactualiseerd worden.