Financiële situatie zorgt voor pijnlijke keuzes

6 oktober

De financiële situatie van de gemeente Stadskanaal is en blijft de komende jaren zeer zorgelijk. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota eerder dit jaar is daarom afgesproken dat het college alle technische mogelijkheden onderzoekt om verder te bezuinigen. Deze mogelijkheden zijn samengebracht in een aangepaste ambitienota. Duidelijk is dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt om het tekort weg te werken. Het college stelt daarom aan de raad een stevig pakket aan maatregelen voor om de begroting sluitend te krijgen. Op dinsdagavond 6 oktober wordt deze Ambitienota 2021-2024 in de raadscommissie besproken. U kunt deze vergadering via ons YouTube kanaal volgen.

Euro biljetten van verschillende waarde

Wat is de oorzaak?

De belangrijkste oorzaak van de zorgelijke financiële situatie is dat de gemeente al jaren te weinig geld binnen krijgt van het Rijk voor de taken op het sociale domein, zoals de jeugdzorg en de Wmo. De gemeente Stadskanaal heeft de afgelopen tien jaar alle voor de hand liggende bezuinigingen gedaan om de begroting, ondanks de extra taken, sluitend te krijgen. Hoe moeilijk ze soms ook waren. Dit blijkt niet voldoende. De gemeente moet nu pijnlijke keuzes maken om het huidige tekort weg te werken. Een financiële ommekeer is alleen mogelijk als het Rijk de gemeenten reëel gaat bekostigen.

 

Een stevig pakket maatregelen

In de concept Ambitienota 2021-2024 is geen ruimte voor nieuw beleid. Alle aandacht gaat naar de maatregelen om de tekorten tegen te gaan. De maatregelen die het college voorstelt om tot een sluitende begroting te komen bestaan uit drie groepen:

GroepMaatregelenBezuinigingen
1De resterende maatregelen uit de huidige periode (ruim 1 miljoen)Hierin zitten bezuinigingen die nog kunnen worden gerealiseerd in 2020
2De voor het college min of meer acceptabele maatregelen (3,4 miljoen)Hier zitten 30 bezuinigingsmaatregelen in die gaan over onder meer de arbeidsmarkt, welzijn, re-integratie, de bibliotheek en in het verhogen van de toeristenbelasting.
3Mogelijke aanvullende maatregelen (2,3 miljoen)Het gaat bijvoorbeeld over het verder verhogen van de OZB, het versoberen van het minimabeleid en het groenbeleid.

 

De bovengenoemde mogelijke maatregelen leveren een totale bezuiniging op van maximaal 6,7 miljoen. Hoewel de tekorten vooral te wijten zijn aan onze uitgaven binnen het sociale domein is het nodig om op alle onderdelen in de begroting maatregelen te nemen om de tekorten te kunnen oplossen.

 

Hoe gaat het verder?

De gemeenteraad moet een pakket van maatregelen vaststellen om tot een sluitende begroting te komen. Komende dinsdag spreekt de raadscommissie of de door het college voorgestelde bezuinigingen reëel zijn. Op 9 november zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen. Mocht dit niet gebeuren dan zal de gemeente onder preventief toezicht van de provincie komen. Dit betekent dat de provincie het gemeentelijke huishoudboekje beheert en aanvullende maatregelen zal eisen om de begroting alsnog sluitend te krijgen. Dit blijven echter tijdelijke oplossingen, de werkelijke structurele oplossing moet volgens het college namelijk van het Rijk komen.