Informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windmolens

Het Rijk en de provincie Drenthe hebben het veenkoloniaal gebied in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn aangewezen als plek voor het plaatsen van vijfenveertig windturbines. Het Rijk heeft een procedure opgestart voor vergunningverlening en planvorming, gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken. Er wordt onderzoek gedaan naar de (milieu)effecten van verschillende opstellingsvarianten. De provincie Drenthe heeft een Gebiedsvisie windenergie Drenthe vastgesteld, samen met een Regieplan windenergie. In het Regieplan windenergie is een doelstelling opgenomen van 150 megawatt voor Borger-Odoorn en Aa en Hunze: grensgebied van Stadskanaal. Dit betekent vijfenveertig windturbines met elk een totale hoogte van tweehonderd meter.

De gemeente Stadskanaal maakt zich zorgen

Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer ligt direct naast de gemeente Stadskanaal, aan de andere kant van de provinciegrens. Vooropgesteld, de gemeente Stadskanaal is voor het winnen van duurzame energie. Maar de gemeente kan zich niet vinden in de massaliteit en omvang van het beoogde windpark. Stadskanaal maakt zich zorgen over invloed van een windpark op het woon-, werk- en leefklimaat voor haar inwoners. De enorme impact van de turbines op het landschap en op de uitstraling van het gebied, de geluidsoverlast en de slagschaduw zullen onmiskenbaar zeer negatieve gevolgen hebben. Voor inwoners, het bedrijfsleven en toeristen zal de aantrekkelijkheid van het gebied enorm afnemen, met alle consequenties van dien.

Het alternatief: zonne-energie

Volgens de gemeente bestaat er een zeer interessant alternatief voor een windpark. Met het inzetten op zonne-energie in het gebied kan volgens Stadskanaal een soortgelijke hoeveelheid megawatt worden gerealiseerd. De gemeente heeft daarom ook een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) laten uitvoeren. In de MKBA worden de kosten en baten van een windpark en een solarpark (zonne-energie) tegen elkaar afgezet. Daaruit blijkt dat met zonne-energie voordelen te behalen zijn.

Wat doet de gemeente Stadskanaal?

Het windpark Drentse Monden en Oostermoer is voorzien op Drents grondgebied. Formeel zijn de mogelijkheden van de Groninger gemeente Stadskanaal in de procedures zeer beperkt. De gemeente realiseert zich dat de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het Rijk gering is; bestuursrechtelijk kan de gemeente geen invloed uitoefenen. Dat betekent evenwel niet dat de gemeente Stadskanaal geen actie onderneemt. De gemeente legt zich niet bij de plannen van het Rijk neer. De uiteindelijke beslissing over het windpark ligt bij de Tweede Kamer. Stadskanaal grijpt iedere kans aan om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Draagvlakonderzoek

Uit het draagvlakonderzoek gehouden in het najaar 2014 blijkt dat er onder de bevolking veel weerstand is tegen de komst van het windpark. Onder in- en omwonenden van het gebied is meer dan driekwart (77,2%) (sterk) tegen de komst van het windpark. 10,3% is voor de komst van het windpark, 11,2% is neutraal. De uitkomsten gebruikt de gemeente Stadskanaal om politici en provinciebestuurders te overtuigen van de onwenselijkheid van het windpark.

Contact met de provincie

Stadskanaal heeft actief het contact gezocht met de provincies Drenthe en Groningen, om de gevolgen van het windpark onder de aandacht te brengen. De provincie Drenthe blijft zich evenwel beroepen op de met het Rijk gemaakte afspraken. Een door de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze aangespannen rechtszaak leverde niet het gewenste resultaat op. De rechter is van mening dat de beslissing over het windpark bij het Rijk ligt en niet bij de provincie

Steun gemeenteraad

De gemeente Stadskanaal heeft iedere mogelijkheid benut om een zienswijze in te dienen tegen de plannen. Dat zal Stadskanaal ook blijven doen. Het college van B&W heeft daarbij de steun van de gemeenteraad. De raad heeft zich uitgesproken tegen de komst van het windpark. 

Lobby Tweede Kamer

De uiteindelijke beslissing over het windpark ligt bij de Tweede Kamer. Stadskanaal heeft daarom sterk ingezet op het informeren van Tweede Kamerleden over de gevolgen van het windpark. Daarbij is ook gewezen op de procedure, waarbij de gemeente van mening is dat naast de gemeente ook inwoners van het gebied niet bij de procedures zijn betrokken. Met verschillende Kamerleden zijn gesprekken gevoerd. Enkele Kamerleden hebben de regio ook daadwerkelijk bezocht. De gemeente Stadskanaal zal blijven inzetten op beïnvloeding van Tweede Kamerleden, opdat zij minister Kamp mogelijk op andere gedachten brengen.

Protest van inwoners

Niet alleen de gemeente verzet zich tegen het windpark. Inwoners doen dat ook. Zoals de inwoners die zijn verenigd in Tegenwind Veenkoloniën of Actiegroep Wind Nee

Motie

Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie van de leden Vos (PvdA) en Smaling (SP) aangenomen met betrekking tot het windpark. De motie heeft als strekking dat er een periode van bezinning moet worden ingelast voor een zoektocht naar alternatieven voor het geplande windpark. De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal hebben minister Kamp daarop laten weten dat zij ervan uitgaan dat hij uitvoering geeft aan de motie. Daarbij zou hij kunnen rekenen op de inzet van de gemeenten (zie brief onder 'gerelateerde documenten').

Op 19 januari 2017 maakte minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer evenwel duidelijk de motie naast zich neer te leggen. De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de beslissing onbegrijpelijk te vinden. Juist ook omdat de plannen van de regio voor alternatieve opwekking van duurzame energie al in een vergevorderd stadium zijn. Zij roepen de Tweede Kamer op het kabinet ertoe te bewegen gehoor te geven aan de aangenomen motie (zie brief onder 'gerelateerde documenten').

Aansluitend hebben Kamerleden vragen aan de minister gesteld over de motie en de genoemde bezinningsperiode. In zijn beantwoording aan de Kamer geeft minister Kamp nog eens aan dat hij de motie niet zal uitvoeren (zie brief onder 'gerelateerde documenten).

Er zijn geen items om weer te geven.

Gerelateerde documenten

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal