Productinformatie

Starterslening

  • Starterslening maakt het starters makkelijker om een huis te kopen
  • Alleen bij koop van eerste eigen woning 
  • De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing

Algemene informatie


De gemeente maakt het starters makkelijker om een huis in de gemeente te kopen met de starterslening. De starterslening overbrugt het verschil tussen de kosten van aankoop van een woning en het bedrag dat u maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een starterslening is dat het voor de eerste keer om de aankoop van een eigen woning gaat.

De starterslening wordt in opdracht van de gemeente door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt. De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar. De looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar van de starterslening betaalt u geen rente en aflossing. Na drie jaar gaat u rente en aflossing betalen als uw inkomen toereikend is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. U mag de starterslening altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen.

De  Verordening Starterslening Stadskanaal 2015 is op aanvragen van toepassing. De belangrijkste punten uit de regeling zijn:

  1. De maximale verwervingskosten zijn € 175.000,00; 
  2. De regeling is alleen van toepassing op bestaande koopwoningen en op een door ons college geselecteerd nieuwbouwproject; 
  3. De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,00.

Combinatielening per 1 januari 2017

Aan de Starterslening is na 31 december 2016 de Combinatielening toegevoegd, om ervoor te zorgen dat het recht op hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen moet een hypotheek vanaf dag één worden afgelost. Tot 31 december 2016 gold voor de Starterslening een uitzondering. Het wettelijk verplichte bedrag aan aflossing wordt voortaan vanaf dag één ‘betaald’ uit de Combinatielening. Met de toevoeging van de Combinatielening aan het pakket houden starters het recht op hypotheekrenteaftrek.

De Combinatielening valt niet zoals de Starterslening onder de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In het geval van een verliesdeclaratie neemt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) daarom de resterende Combinatielening van de starter voor haar rekening.

De Combinatielening komt niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Ten opzichte van de huidige Starterslening kan dit dus een beperkt financieel nadeel voor de starter betekenen.

Maximale financiering

De zogenaamde "loan-to-value" (de verhouding tussen de lening en de waarde van de woning) is beperkt tot 100% van de koopsom of (getaxeerde) waarde van de woning.

Hoe werkt hetVia internet aanvragen

U vraagt een starterslening aan als u een voorlopig koopcontract heeft getekend. U vult het online formulier in. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag aan de Verordening Starterslening Stadskanaal voldoet. Van de gemeente Stadskanaal ontvangt u het aanvraagformulier en een voorlopige toewijzing. Deze stuurt u tezamen met het aanvraagformulier en de benodigde bewijsstukken naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn zal uw aanvraag verder afhandelen en de administratie van uw Starterslening verzorgen.

Als u voldoet aan de voorwaarden en u de lening financieel kunt dragen stuurt SVn u een offerte voor de Starterslening. U stuurt vervolgens de door u getekende offerte van SVn en de offerte van de eerste geldverstrekker naar SVn. Dit doet u binnen vier weken na verzenddatum van de toewijzingsbrief van de gemeente. Hierna stuurt SVn de stukken naar de door u opgegeven notaris. U ontvangt bericht van SVn over de verdere afwikkeling van de lening.


Naar het gemeentehuis

Wat kost het


  • Voor Startersleningen die worden aangevraagd brengt SVn € 750,00 afsluitkosten in rekening, ongeacht de hoogte van de lening.
  • De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent 1% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. SVn houdt dit percentage in op uw Starterslening en draagt de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen.
  • De Starterslening wordt in de vorm van een tweede hypotheek afgesloten. Dit betekent dat de notaris u kosten in rekening brengt voor een tweede hypotheek. 
  • Kosten voor een hertoets. Als u na drie jaar van mening bent dat u de maandtermijn niet kunt betalen, kunt u een hertoets aanvragen. De hertoets kost € 155,00. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen.

Natuurlijk zijn er nog andere kosten verbonden aan de aankoop en financiering van een woning. Denk bijvoorbeeld aan taxatie, een hypotheekadviseur, de akte van levering.

NU REGELEN

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over een starterslening? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631. Meer informatie over de starterslening kunt u vinden op de website van het Svn .