Informatie

Johan Hamster

Johan Hamster

Wethouder Johan Hamster is wethouder voor de ChristenUnie. Hamster is tweede locoburgemeester.

Portefeuille

 • Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen 
 • Jeugd: Decentralisatie jeugdzorg, Passend onderwijs, Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid
 • Werk en Inkomen: Decentralisatie Participatiewet, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen
 • Financiën: Coördinatie begroting/meerjarenraming en jaarverslag/jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges

Functies gerelateerd aan de functie van wethouder

 • Vereniging van Groninger Gemeenten commissie Onderwijs, Sport en Welzijn en commissie Financiën
 • Vereniging van Groninger Gemeenten commissie Sociale Zaken
 • Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur Wedeka 
 • Bestuurlijk overleg Werk in Zicht (Oost-Groningen en Arbeidsmarkt Groningen)
 • Portefeuilleoverleg Onderwijs Oost-Groningen
 • Lokale Educatie Agenda en Stadskanaal Pakt Aan 
 • Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur Publieke Zorg & Gezondheid 
 • Afstemmingsoverleg gemeenten en onderwijs
 • Eems Dollard Regio

Nevenfuncties

 • Voorzitter adviesraad Noorderpoort (onbezoldigd)
 • Uitvoerend studiomuzikant (bezoldigd)
 • Tekstdichter (bezoldigd)
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal