Informatie

Johan Hamster

Johan Hamster

Wethouder Johan Hamster is wethouder voor de ChristenUnie. Hamster is eerste locoburgemeester.

Portefeuille

  • Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Bibliotheken 
  • Jeugd: Jeugdzorg, Jeugdwelzijn, Passend onderwijs, Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid
  • Werk en Inkomen: Uitvoering Participatiewet, Trainings- en Diagnosecentra, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen
  • Financiën: Coördinatie begroting/meerjarenraming en jaarverslag/jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges
  • Projecten: Commerciële werkplaatsen, Doorontwikkeling Training en Diagnose Centra, Preventie Jeugd en Gezin, Doorontwikkeling Jeugdhulp, Meerjarenplan Onderwijshuisvesting, (Onderwijs)huisvesting Maarsveld, Taalhuizen
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal