Informatie

Goziena Brongers

Goziena Brongers

Wethouder Goziena Brongers is wethouder voor het CDA . Brongers is eerste locoburgemeester.

Portefeuille

 • Bestuur: Bestuurorganen, Bestuurlijke co√∂rdinatie, Internationale contacten, Representatie, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie en media, Burgerzaken
 • Intergrale Veiligheid: Integrale veiligheid, Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding en crisismanagement, Politie, Brandweer, Haltbureau, Integriteit
 • Omgeving en natuur: Plattelands- en landschapsontwikkeling, Openbaar groen en wegen, Natuur.
 • Verkeer en Vervoer: Openbaar vervoer, Regionale en lokale infrastructuur (spoor, weg, lucht), Verkeersveiligheid, Openbare verlichting
 • Milieu en Handhaving: Milieubeleid en beheer, Water en riolering, Afval, Bodem, Geluidshinder, Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Functies gerelateerd aan de functie van wethouder

 • Vereniging van Groninger Gemeenten commissie Onderwijs, Sport en Welzijn 
 • Dagelijks bestuur/Algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen 
 • Algemeen bestuur Wedeka 
 • Verkeers- en Vervoersberaad en Werkgroep Verkeer 
 • Dagelijks bestuur/Algemeen bestuur SOZOG 
 • Gebiedscommissie Westerwolde
 • Portefeuilleoverleg Toerisme en Recreatie Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde

Nevenfuncties

Goziena Brongers heeft geen nevenfuncties.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal