Informatie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft als doel de controlerende en kaderstellende taak van de raad te vergroten. De commissie heeft een onafhankelijke positie en controleert onder andere het college van burgemeester en wethouders. Zij doet dit door middel van onderzoeken. De commissie is vrij in de keuze van te onderzoeken onderwerpen. De leden worden aangesteld door de gemeenteraad.

Op basis van onderzoek formuleert de Rekenkamercommissie aanbevelingen aan de gemeenteraad. Het is daarna aan de raad om iets met de aanbevelingen te doen. In het jaarverslag doet de Rekenkamercommissie verslag over of er iets met de adviezen is gebeurd.

Onderzoeken

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. Kern van het onderzoek is te kijken of:

  • de gemeente zich voldoende houdt aan wetten en regels;
  • de gemeente zo doelmatig mogelijk werkt;
  • de gemeente de doelen bereikt die ze zich van te voren had gesteld.

De onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn openbaar. De inmiddels uitgevoerde onderzoeken kunt u hieronder bekijken. Voor 2011 staan de volgende onderzoeken gepland:

  • onderzoek naar de wijze waarop de gemeente omgaat met meldingen/klachten en brieven/e-mails;
  • onderzoek naar inkoop en aanbestedingsbeleid.

Onderzoeksvoorstel

Elke inwoner van Stadskanaal mag voorstellen voor onderzoek aandragen. De Rekenkamercommissie zoekt naar onderwerpen die politiek en maatschappelijk relevant zijn. De Rekenkamercommissie Stadskanaal heeft een aantal criteria ontwikkeld waaraan onderzoek moet voldoen:

  • het onderzoek moet een algemeen belang hebben;
  • het onderzoek moet gaan over iets waar de gemeente invloed op kan uitoefenen.

Voorstel tot onderzoek indienen

U wilt een voorstel aandragen voor onderzoek? Gebruik dan het formulier onderzoeksvoorstel rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie behandelt uw bijdrage vertrouwelijk. Er zijn drie mogelijkheden:

  • de Rekenkamercommissie gebruikt uw idee op korte termijn voor onderzoek;
  • uw voorstel komt op de lijst van mogelijke toekomstige onderzoeken te staan;
  • de Rekenkamercommissie gebruikt uw idee niet.

U krijgt altijd een reactie met een motivatie voor het wel of niet oppakken van uw onderwerp.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal