Nieuwsbericht
05 mrt

Nota duurzaamheid 2018-2022

RSS

Stadskanaal werkt duurzaam! Dat staat prominent beschreven in het koersdocument van de gemeente Stadskanaal. In de nieuwe nota duurzaamheid met een looptijd van 2018 tot 2022 is dit thema uitgewerkt. De doelstelling is om 100% energieneutraliteit in 2050 te realiseren, met als eerste tussenstap 28% in 2022. De gemeenteraad neemt op 26 maart een besluit over de nota duurzaamheid 2018 – 2022.

De nieuwe nota richt zich op de energietransitie en geeft de wijze aan waarop we onze bijdrage kunnen leveren om te schakelen naar een duurzame energievoorziening. In de nota zijn drie actielijnen opgenomen, te weten:
• Energiebesparing
• Duurzame energieopwekking
• Energiemonitoring en innovatie.

Energiebesparing is cruciaal voor het behalen van de energiedoelstellingen. Wethouder Jan Bessembinders zegt hierover: “Wat je bespaart aan energie, hoef je niet op te wekken. We werken samen met bedrijven, woningcorporaties en de inwoners van Stadskanaal om de doelstellingen te realiseren”. De grootste besparing is te behalen door de bestaande bebouwing te verduurzamen. De gemeente Stadskanaal stimuleert dit door het aanbieden van energiescans aan het bedrijfsleven, duurzaamheidsleningen aan woningbezitters en afspraken te maken met de woningcorporaties. De visie “Stadskanaal op Zon” is een voorbeeld van de wijze waarop de gemeente duurzame energieopwekking stimuleert. Ten slotte stimuleert de gemeente de innovatie op het gebied van energie en duurzaamheid door samenwerkingen aan te gaan met het bedrijfsleven en het onderwijs.

In de begroting 2018 is incidenteel € 100.000,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van maatregelen gebaseerd op de drie actielijnen. Daarnaast vraagt het college via de perspectiefnota een werkbudget van €50.000,- per jaar, voor de looptijd van de nota.

De gemeenteraad heeft op 19 februari 2018 het college gevraagd te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de realisatie van gasloze woningen in Stadskanaal. Het college zal dit onderzoek uitvoeren. Daarnaast wordt er gevraagd om een onderzoek naar het opzetten van een warmtenet. De ontwikkelingen op het gebied van warmtenetten worden gevolgd. De focus ligt echter op bewezen en direct toepasbare technieken. Tenslotte is het verzoek om bij lopende initiatieven en grond van derden het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers over aardgasvrije nieuwbouw. Aan dit verzoek wordt gehoor gegeven.

De gemeenteraad neemt op 26 maart een besluit over de nota duurzaamheid 2018 – 2022.

Gepubliceerd op: 05 maart 2018

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal