Nieuwsbericht
28 sep

Afbouw van bestemmingsplancapaciteit

RSS

Op 7 september 2015 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Stadskanaal 2015-2025 vastgesteld. Een pijler uit de woonvisie is de ‘Afbouw van bestemmingsplancapaciteit’. De afnemende bevolkingsgroei en de demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het gewenst is de bestaande bouwmogelijkheden voor woningen te reduceren. Dit om een optimaal woon- en leefklimaat te bevorderen.

Bestemmingsplannen actualiseren

De huidige bestemmingsplannen van de gemeente Stadskanaal maken op diverse bouwlocaties in totaal circa 450 woningen mogelijk. Het is niet reëel of gewenst dat deze bouwmogelijkheden daadwerkelijk worden gerealiseerd op dit moment en voor de toekomst. Deze bouwlocaties toetsen we daarom aan de in paragraaf 5.3 van de Woonvisie genoemde speerpunten. Voor plannen die niet gerealiseerd zijn en niet voldoen aan de toetsingscriteria, geldt dat de bouwtitel (woonbestemming) bij de actualisering van de bestemmingsplannen wordt verwijderd. Het is de planning om de bestemmingsplannen in de loop van 2017 te actualiseren.

Eigenaren informeren

Momenteel toetsen wij alle bestaande bouwplannen aan de woonvisie. Op basis hiervan ontstaat er een lijst met bouwplannen welke wij voornemens zijn te schrappen. Wij gaan de eigenaren eind 2015 informeren zodat zij de mogelijkheid hebben om:

  • af te zien van hun bouwrecht;
  • hun bouwplannen alsnog te realiseren. Lukt realisatie niet voor actualisatie van het bestemmingsplan, dan vervalt de bouwmogelijkheid.

Gepubliceerd op: 28 september 2015

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal