Bekendmaking
15 jul

Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer Sportparklaan StadskanaalBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994;

overwegende, dat

  • aan de Sportparklaan in Stadskanaal een scholencomplex in aanbouw is; 
  • het uit een oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst is, dat het aan het complex grenzende gedeelte van de Sportparklaan begaanbaar blijft voor gemotoriseerd verkeer; 
  • overleg met de politie heeft plaatsgevonden waarin de politie heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met de noodzakelijk te treffen verkeersmaatregel; 
  • in onderstaand besluit de verkeersborden zullen worden benoemd en aangebracht als bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, onverminderd de toepasselijke uitvoeringsvoorschriften van het besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer; 
  • het hierna omschreven weggedeelte is gelegen binnen het wegennet waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk open staan voor het openbaar verkeer;

besluiten:

tot het gesloten verklaren voor gemotoriseerd verkeer van de Sportparklaan, voorzover gelegen tussen de toegangsweg van Sportparklaan 1 tot aan de toegangsweg van Sportparklaan 3, in Stadskanaal; zulks kenbaar te maken door plaatsing van borden model C12 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Stadskanaal, 9 juli 2013


Extra informatie

Soort: Verkeer
Type: verkeersbesluit

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.