Bekendmaking
20 jul

Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juni 2011 het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2010-2015 heeft vastgesteld.

Wat is een GRP?

De gemeente moet op grond van de Wet milieubeheer beschikken over een vastgesteld GRP. Een GRP is een beleidsplan waarin de gemeente verwoordt hoe zij invulling wil geven aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater binnen haar grondgebied. Vanwege de inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijk watertaken, ook wel afgekort tot Wet gemeentelijke watertaken, is het nieuwe GRP een verbreed GRP. Verbreed wil zeggen dat de gemeente naast afvalwater ook aandacht moet besteden aan hemelwater en grondwater.

In het GRP staan maatregelen, onderzoeken die in de komende planperiode uitgevoerd moeten worden om bestaande en nieuwe knelpunten op te lossen, dan wel te voldoen aan de eisen die de wetgeving ons oplegt. De komende jaren ligt het accent op het oplossen van problemen met betrekking tot de riolering, waterberging en baggeren watergangen.

U wilt het GRP inzien?

Dat kan. Het Gemeentelijk Rioleringsplan ligt met ingang van donderdag 21 juli 2011, gedurende zes weken, ter inzage in het publieksbureau van het gemeentehuis.


Extra informatie

Soort: Regelgeving
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.