Bekendmaking
10 aug

Ontwerp omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik Utrechtselaan 2 StadskanaalGemeente Stadskanaal is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waarin dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan 12 jaar wordt verschaft, op de volgende locatie: Utrechtselaan 2 in Stadskanaal.

Ter inzage leggen stukken

De ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 11 augustus 2016 tijdens de openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Digitaal kunt u de stukken hieronder raadplegen.

Reageren (indienen zienswijze)

Tot en met 23 september 2016 kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over de ontwerp omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor 30 mei 2016 een afspraak maken met de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer: (0599) 631 631. De tijdig ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken. Indieners van een zienswijze worden op de hoogte gebracht van het definitieve besluit.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer: (0599) 631 631.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.