Bekendmaking
08 feb

Ontwerpbesluit hogere waarde geluid Unikenstraat 24 StadskanaalIn het kader van de aanvraag omgevingsvergunning Stadskanaal Noord – Unikenstraat 24 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerlawaai wordt overschreden. Op grond van artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder mag in deze situatie een hogere waarde worden verleend tot maximaal 63 dB.

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 110a Wet geluidhinder juncto artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend: Voor het perceel Unikenstraat 24 in Stadskanaal zijn zij voornemens om een hogere waarde geluid van 59 dB als gevolg van wegverkeer vast te stellen, zoals aangegeven in het toetsingsformulier hogere waarden en het daarbij behorende geluidsberekening.

Waar kunt u het besluit inzien?

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde geluid ligt ter inzage van 2 februari tot en met 15 maart 2012 in het publieksbureau van het gemeentehuis. Een ieder kan tegen betaling van leges een afschrift verkrijgen van de ter inzage gelegde stukken.

U wilt reageren?

Gedurende de termijn van ter inzage kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Dit kan ook per e-mail, . Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Post van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, (0599) 631 436. Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw zienswijze naar voren te brengen, loopt u het risico niet-ontvankelijk te worden verklaard in uw eventuele beroep.

Pas nadat een hogere waarde is vastgesteld voor de geluidsbelasting op de gevel kan voor dit bouwplan de vrijstelling en bouwvergunning worden verleend. Wanneer er een hogere waarde wordt vastgesteld, wordt deze zo snel mogelijk ingeschreven in het kadaster op het kadastrale adres van de woning(en).


Extra informatie

Soort: Overige
Type: geluidvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.