Bekendmaking
01 jun

Ontwerp-Structuurvisie buisleidingenVanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. Eenieder kan naar aanleiding van deze ontwerp-Structuurvisie en MER een zienswijze geven. U vindt de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het MER op www.centrumpp.nl. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar er ruimte in Nederland wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

U wilt een zienswijze indienen?

Dat kan. Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend via www.centrumpp.nl, schriftelijk via Centrum Publieksparticipatie, ontwerp-Structuurvisie buisleidingen, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, of mondeling (voor 8 juli 2011) aan het Centrum Publieksparticipatie, (070) 456 96 03.

Achtergrondinformatie

In de Structuurvisie buisleidingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een hoofdstructuur vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland voor de komende 25 à 30 jaar. In veel leidingstroken liggen nu al één of meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien ruimte beschikbaar voor het leggen van nieuwe buisleidingen voor aardgas, olieproducten of chemicaliën.

Gemeenten zullen te zijner tijd de plicht krijgen in hun bestemmingsplannen rekening te houden met deze leidingstroken.


Extra informatie

Soort: Overige
Type: overig

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.