Bekendmaking
17 okt

Wet geluidhinder kruising Krommewijk Atlantislaan en BarkelazatheNaast de aanleg van nieuwe wegen of van nieuwe woningen langs bestaande wegen, kunnen ook wijzigingen aan bestaande wegen invloed hebben op het “akoestische klimaat” van geluidsgevoelige bestemmingen in de directe omgeving. Er moet, op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) bij een fysieke wijziging van de weg onderzocht worden of de berekende geluidsbelasting vanwege de weg toeneemt.

Ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een reconstructiebesluit op basis van artikel 99 Wgh te nemen en om op grond van art. 110a van de Wgh een hogere waarde vast te stellen voor twee woningen aan de Krommewijk in Stadskanaal.

Op de kruising Krommewijk, Atlantislaan, Barkelazathe wordt de gelijkvloerse kruising vervangen door een rotonde. Daarbij is gebleken dat voor twee woningen de toename van de geluidsbelasting meer dan 2 dB bedraagt. Hierdoor is er sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh en wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde overschreden.

U wilt de besluiten inzien?

Het ontwerp-reconstructiebesluit en het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere waarde geluid liggen vanaf 18 oktober 2012 ter inzage. Gedurende zes weken, tot en met 29 november 2012, kunt u de besluiten inzien op het gemeentehuis.

U wilt reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Dit kan ook per e-mail via:  . Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Post van het afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, (0599) 631 434.


Extra informatie

Soort: Overige Vergunningen
Type: geluidvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.