Bekendmaking
19 jun

Verleend: omgevingsvergunning 'Stadskanaal Kern - Grutto 1' en ontheffing hogere grenswaarde geluidBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en bouwen van een bouwwerk voor het bouwen van een woning aan de Grutto 1 in Stadskanaal.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat zij besloten hebben om ten behoeve van hierboven genoemde woning op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen ten gevolge van de geluidbelasting vanwege verkeerslawaai.

U wilt de vergunning en ontheffing inzien?

De omgevingsvergunning (inclusief de bijbehorende stukken) en of de ontheffing hogere grenswaarde geluid liggen vanaf 21 juni tot en met 1 augustus 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen. Indien u beroep wilt instellen tegen de omgevingsvergunning kunt u beroep instellen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Indien u beroep wilt instellen tegen de ontheffing hogere grenswaarde kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.