Bekendmaking
05 sep

Omgevingsvergunning Stadskanaal Noord - Poststraat 16Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. In de periode van 23 augustus 2012 tot en met 30 augustus 2012 is de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning verleend: Omgevingsvergunning Stadskanaal Noord - Poststraat 16.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk
  • handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening met een ruimtelijke onderbouwing.

Met deze omgevingsvergunning wordt het verbouwen van het voormalig postkantoor aan de Poststraat 16 mogelijk gemaakt. De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

U wilt de stukken inzien?

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 september 2012 tot en met 18 oktober 2012 ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal. Ook kunt u de omgevingsvergunning Stadskanaal Noord – Poststraat 16 hieronder digitaal raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Uw beroepsschrift moet u indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener van het bezwaar, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het behandelen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen. De beschikking wordt na afloop van beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.