Bekendmaking
17 okt

Verleend: omgevingsvergunning 2e Barlageweg 22 OnstweddeBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening met een ruimtelijke onderbouwing vvgb/tijdelijk.

Met deze omgevingsvergunning wordt het starten van een Bed & Breakfast aan de 2e Barlageweg 22 in Onstwedde mogelijk gemaakt.

Geen wijziging

De beschikking is niet gewijzigd ten aanzien van de ontwerpbeschikking

U wilt de stukken inzien?

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 oktober 2012 tot en met 29 november 2012 ter inzage in het gemeentehuis, bij de balie van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. U kunt de stukken hieronder ook in digitale vorm raadplegen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzage legging beroep instellen.

Uw beroepsschrift moet u indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener van het bezwaar, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het behandelen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen. De beschikking wordt na afloop van beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.