Bekendmaking
25 jul

Aangevraagd: Irenelaan 2 StadskanaalIn de periode van 12 tot en met 19 juli 2012 is de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning verleend: Irenelaan 2, 9503 KB in Stadskanaal.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten; gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid. Met deze omgevingsvergunning wordt brandveilig gebruik aan de Irenelaan 2 mogelijk gemaakt.

De beschikking is niet gewijzigd ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

U wilt de stukken inzien?

De omgevingsvergunning en bijbehordende stukken liggen met ingang van 27 juli 2012 tot en met 6 september 2012 ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzage legging beroep instellen.

Uw beroepsschrift moet u indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener van het bezwaar, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.Voor het behandelen van het beroep is griffierecht verschuldigd.Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.De beschikking wordt na afloop van beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.