Bekendmaking
05 okt

Vastgesteld Projectbesluit Landelijk gebied - Noorderdiep 19 en reguliere bouwvergunningBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende besluiten hebben genomen:

  • verlenen reguliere bouwvergunning voor het realiseren van een uitloopren aan het Noorderdiep 19 in Stadskanaal
  • vaststellen projectbesluit 'Landelijk gebied - Noorderdiep 19'

Het projectbesluit en de reguliere bouwvergunning zijn ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, en op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het projectbesluit en de reguliere bouwvergunning liggen vanaf 6 oktober tot en met 16 november 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Het projectbesluit is hieronder in digitale vorm te raadplegen of via http://www.ruimtelijkeplannen.nl . In het gemeentehuis kunt u zowel de papieren als de digitale versie inzien.

U wilt een beroep instellen?

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen. Uw schriftelijke beroepschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.