Bekendmaking
05 nov

Vastgesteld bestemmingsplan Musselkanaal, Sluisstraat 72Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend, dat het bestemmingsplan ‘Musselkanaal, Sluisstraat 72’ op 26 oktober 2015 is vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de planologische mogelijkheid voor het bouwen van een woning op adres Sluisstraat 72 weggenomen.

U wilt het bestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 6 november tot en met 17 december 2015 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het bestemmingsplan hieronder in elektronische vorm raadplegen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.