Bekendmaking
03 sep

Vastgesteld bestemmingsplan 'Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2'Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend, dat het ‘Landelijk Gebied, percelen rond Kiebergerweg 2’ door de gemeenteraad op 25 augustus 2014 ongewijzigd is vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is een drietal percelen voor agrarisch gebruik bestemd in het kader van de herinrichting van de EHS Westerwolde.

U wilt het bestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 5 september tot en met 16 oktober 2014 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. Tevens kunt u het bestemmingsplan hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.