Bekendmaking
13 okt

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Musselkanaal, Kruisstraat tussen 45 en 45a'Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat het bestemmingsplan 'Musselkanaal, Kruisstraat tussen 45 en 45a' door de gemeenteraad op 22 september 2014 gewijzigd is vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden een woning en één hectare bos planologisch mogelijk gemaakt.

U wilt het bestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 3 oktober tot en met 14 november 2014 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. Tevens kunt u het bestemmingsplan hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.