Bekendmaking
26 feb

Vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied, Aviaweg 2, StadskanaalBurgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend, dat het ‘Landelijk Gebied, Aviaweg 2’ door de gemeenteraad op 17 februari 2014 gewijzigd is vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de uitbreiding van het ULV Vliegveld Stadskanaal met twee hangars en de bestaande camping mogelijk gemaakt.

Ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp is het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd: Bepaald is dat bouwwerken ten behoeve van reclamedoeleinden maximaal zes meter hoog mogen zijn.

U wilt het bestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 februari tot en met 10 april 2014 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het bestemmingsplan hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.