Bekendmaking
26 feb

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Cereswijk en DideldomBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend, dat het bestemmingsplan ‘Cereswijk en Dideldom’ op 27 januari 2014 gewijzigd is vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan ‘Ceresdorp – Dideldom’ en het noordelijk deel van het bestemmingsplan ‘Musselkanaal’ vanaf de Exloërweg.

Ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp is het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd:

  • Nadrukkelijker is bepaald dat het bestaand aantal woningen niet meer mag bedragen dan het huidige aantal
  • Binnen een zone van 30 meter rondom de N374 mogen gebouwen niet gebruikt worden door minder zelfredzame personen
  • Het perceel tussen Schoolstraat 100 en 104 heeft de bestemming Bedrijf gekregen
  • Het plangebied van de partiële herziening ‘Ceresdorp en Dideldom, Schoolkade 63 e.o.’ maakt geen deel meer uit het bestemmingsplan ‘Cereswijk en Dideldom’
  • Het bebouwingspercentage van het perceel achter Schoolkade 128 is verlaagd tot 5%

U wilt het bestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 februari tot en met 10 april 2014 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het bestemmingsplan hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Indieners van een zienswijze, belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen of belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.