Bekendmaking
30 apr

Verlening omgevingsvergunning 'Landelijk gebied – Grootstukkerweg, gasleiding'Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de omgevingsvergunning 'Landelijk gebied – Grootstukkerweg, gasleiding' is verleend. Met deze omgevingsvergunning wordt de verlegging en aanpassing van de buisleiding N-523-50 en N-523-52 en het afsluiterschema ter hoogte van de Grootstukkerweg te Alteveer mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 2 mei tot en met 12 juni 2014 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.