Bekendmaking
02 okt

Vastgesteld bestemmingsplan Landelijk gebied, Kopstukken 10Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend, dat het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kopstukken 10’ door de gemeenteraad op 23 september 2013 is vastgesteld. Met dit bestemmingsplan worden de parkeerplaatsen, het opslagterrein en het huidige gebruik van handelsonderneming Mestenmaker aan de Kopstukken 10 in Mussel planologisch vastgelegd. In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe uitbreidingsmogelijkheden mogelijk gemaakt.

U wilt het bestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken waaronder het bestemmingplan liggen vanaf 3 oktober tot en met 13 november 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het bestemmingsplan hieronder in digitale vorm raadplegen, of op www.ruimtelijkeplannen.nl

U wilt reageren?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen of die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.