Bekendmaking
29 mei

Heroverweging goedkeuringsbesluit bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij besluit van 7 mei 2013 de goedkeuring van het bij raadsbesluit van 23 maart 2009 gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ hebben heroverwogen. Het goedkeuringsbesluit betreft een heroverweging van het goedkeuringsbesluit van 24 november 2009. De heroverweging vloeit voort uit de gedeeltelijke vernietiging van dit goedkeuringsbesluit door de Raad van State op 18 januari 2012.

Met het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ is onder meer beoogd de planologisch juridische regeling voor het gebied te actualiseren en te uniformeren. Het plangebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van de kernen Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde, Alteveer en Mussel en de bij die kernen behorende bedrijventerreinen.

Inhoud van het heroverweging

Gedeputeerde Staten hebben besloten alsnog goedkeuring te verlenen aan:

  1. artikel 3.4. onder a. sub 7, 2e gedachtestreepje (vrijstelling t.b.v. agrarische schaalvergroting)
  2. artikel 5.4. onder a. sub 7, 2e gedachtestreepje (vrijstelling t.b.v. agrarische schaalvergroting);
  3. artikel 3.8 onder c. (wijziging voor de bouw van een mestsilo buiten het bouwvlak);
  4. artikel 3.8 onder d. (wijziging voor de bouw van een sleufsilo buiten het bouwvlak);

Gedeputeerde Staten hebben besloten alsnog goedkeuring te verlenen aan:

  1. artikel 3.8 onder e. (wijziging voor de vergroting van de bedrijfsvloeroppervlakte van intensieve veehouderijen);
  2. artikel 3.6 onder a. (vrijstelling voor de plaatsing van een mestfoliebassin buiten het bouwvlak);
  3. artikel 3.4. onder a. sub 6. (vrijstelling voor de realisering van kleine veestallen buiten het bebouwingsvlak);

Waar kunt u het goedkeuringsbesluit inzien?

Vanaf 30 mei t/m 10 juli 2013 ligt het heroverwogen goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan een ieder ter inzage in het publieksbureau van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die eerder tijdig een bedenking tegen het raadsbesluit van 30 maart 2009 hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een bedenking in te dienen kunnen tijdens deze termijn van terinzagelegging beroep instellen. Tevens kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen die delen waaraan door Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden. Tevens kan bij de Voorzitter van de afdeling worden verzocht om een voorlopige voorziening. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.